Entries by developer

Riigikohus asub taaskord selgitama kohtusse pöördumise õigust keskkonnaasjades

Riigikohus võttis 22.01.2015. a menetlusse kaebuse, kus vaidluse all on Keskkonnaministeeriumi poolt väljastatud kaevandamisloa õiguspärasus. Lisaks põhivaidlusele on teravalt tõstatatud küsimus füüsilise isiku kaebeõigusest keskkonnaotsuse vaidlustamisel. Nimetatud kohtuasi on tähelepanuväärne seetõttu, et see on tänaseks kestnud juba rohkem kui neli aastat, olles  juba ühe korra läbinud ka kõik kohtuastmed. Ka varasemas samas asjas tehtud lahendis […]

Advokaat Indrek Kukk kaitses edukalt klienti autoriõigusealases väärteomenetluses

Harju Maakohtu 26.01.2014. a otsusega lõpetati menetlus kõmulises väärteoasjas, kus vaidluse all oli „loodushelide“ helisalvestise väidetav reprodutseerimine ning  helisalvestise levitamine üldsusele ilma fonogrammitootja loata. Sedavõrd groteskne autoriõigustega seonduv vaidlus oli Eesti kohtupraktikas esmakordne. Tõenäoliselt ka rahvusvahelises praktikas, kuna enamasti puudutavat autoriõiguse vaidlused autori (füüsilise isiku) intellektuaalse loomingu tulemusi. Nimetatud asjas kohus rikkumisi ei tuvastanud ning lõpetas […]

Advokaadid Maria Mägi-Rohtmets ning Eeva Mägi esindasid klienti edukalt Eestis ainulaadses kaubamärgivaidluses

Harju Maakohtus lõppes kohtuvaidlus, mille esemeks oli kaubamärgiomaniku õiguste rikkumine seoses raamatukaanel kasutatava kujutisega. Täpsemalt,  kas kirjastus Tammeraamat on rikkunud Mart Juure teosega „101 Eesti kuulsust“ kirjastus Varrak kaubamärgiõigusi. Hageja kirjastus Varrak asus seisukohale, et Tammeraamat poolt välja antud teose kujutis on liialt sarnane hageja poolt varem välja antud sarjaga „101 Eesti…“, millise kujutismärgi kasutamise […]

Eeva Mägi väljaandes Postimees: arhitekt – kunstnik ilma õigusteta?

Autoriõiguse seaduse muutmise käigus on plaanis seadusse viia sisse arhitektidele üpris ohtlik säte, kirjutab Maastrichti Ülikooli intellektuaalomandi õiguse magister ja TÜ doktorant Eeva Mägi Postimehe arvamusportaalis. Nimelt on hetkel käimas intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimine, mille käigus on plaanis muuta ka kehtivat autoriõiguse seadust. Eesmärgiks on luua tasakaalustatud regulatsioon, mis toetab teadmistepõhist ettevõtlust, kuid arvestab ka […]

Konverents „Küberkaitsja või küberkurjategija?“

Kaitseliidu Küberkaitseüksuse ja Maria Mägi Advokaadibüroo koostöös toimub 29.10.2015.a. konverents „Küberkaitsja või küberkurjategija?“ Konverents kaardistab küberkaitse aktuaalsemad probleemid ning kutsub nendel teemadel kaasa rääkima ja arutlema. Konverentsil käsitletakse konkreetseid praktikas tõstatunud küberkaitsega seonduvaid probleeme õiguslikus võtmes ning analüüsitakse rahvusvahelise õiguse kui karistusõiguse pinnalt, kust jookseb piir lubatu ja keelatu vahel. Konverents on mõeldud eelkõige IKT […]

Vandeadvokaat Indrek Kukk kuulub Advokatuuri haldusõiguse komisjoni

Advokatuuris loodi haldusõiguse komisjon Advokatuuri juhatuse otsusega moodustati haldusõiguse komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine haldusõiguse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes. Haldusõiguse komisjoni kuuluvad vandeadvokaadid Indrek Kukk, Jaana Nõgisto, […]