1. Andmekaitsetingimused

Klientide, töötajate ja külaliste privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Seepärast oleme koostanud andmekaitsetingimused, milles anname teada, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (IKÜM).

Käesolevad andmekaitsetingimused selgitavad, kuidas Maria Mägi Advokaadibüroo (edaspidi meie) kogub ja töötleb Teie andmeid, kui kasutate meie veebilehte või edastate meie veebilehe kaudu meile teate.

Veebilehte kasutades ja selle kaudu meiega suheldes kinnitate, et olete tutvunud meie andmekaitsetingimustega, saate neist aru ja nõustute nendega.

Isikuandmed on teave inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega teda saab otse või kaude tuvastada.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

Meie eesmärk on Teie, meie klientide, meie tulevaste klientide ja nendega seotud füüsiliste isikute andmete turvalisus ja õiguspärane töötlemine selleks, et pakkuda Teile parimat teenust ja täita oma kutsealaseid kohustusi ning organisatsiooni eesmärke.

2.1. Teilt saadud teavet kasutame Teile uudiste ja sündmuste edastamiseks üksnes juhul, kui olete andnud selleks nõusoleku (nt olete liitunud sotsiaalmeediakanalitega ning avaldanud soovi jälgida meie edastatud teavet, veebis kajastatavat informatsiooni jms). Antud nõusoleku saate soovi korral igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks sotsiaalmeedias loodud võimalusi või võttes ühendust meiega e-posti aadressil mmab@mmab.ee.

2.2. Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid, et saada teavet selle kohta, kuidas meie veebilehte kasutatakse. Küpsised võimaldavad veebilehe kiiremat ja parema juurdepääsuvõimalusega külastamist. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebileht salvestab Teie arvutisse, et võimaldada Teile parem külastuskogemus. Küpsiseid kasutatakse selleks, et Teid juba külastanud kasutajana ära tunda, samuti veebilehe kasutusstatistika kogumiseks. Üldjuhul ei võimalda küpsised Teie tuvastamist konkreetse füüsilise isikuna. Teil on võimalik oma veebilehitseja sätetes küpsised keelata ja kustutada meie küpsised.

2.3. Töötleme teavet, mida edastate meile meie veebilehe teate jätmise vormi kaudu teenuse osutamiseks ja Teie pöördumisele vastamiseks. Kogume ja töötleme Teie esitatud teavet selleks, et täita oma kohustusi klientide ees, õigusnõustada olemasolevaid või tulevasi kliente ja täita oma kutsealaseid kohustusi. Õigusteenuse osutamisel ja oma kohustuste täitmiseks võime Teilt saadud isikuandmeid täiendada iseseisvalt muudest allikatest saadud isikuandmetega.

Isikuandmete kogumisel piirdume minimaalse vajalikuga.

Töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, meievahelise lepingu alusel, seaduse alusel või meie õigustatud huvi alusel, selleks, et tagada oma klientidele ja tulevastele klientidele kvaliteetne õigusteenus.

3. Kogutud isikuandmete kasutamine ja töötlemine

Kogutud isikuandmeid kasutame ja töötleme:

3.1. Isikusamasuse tuvastamiseks (nt nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, sh dokumendi number ja kehtivusaeg);

3.2. Õigusteenuse osutamiseks, teabe edastamiseks, arvete koostamiseks ja väljastamiseks (nt kontaktandmed, sh telefoninumber, aadress, e-posti aadress, suhtluskeel);

3.3. Lepingute ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh huvide konfliktide tuvastamiseks;

3.4. Kogutud isikuandmeid töötleme üksnes eesmärgil, milleks need koguti ning säilitame ainult seni, kui see on vajalik eesmärgi või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Kogutud andmed hävitame kohe, kui eesmärk on täidetud ja seadus ei nõua andmete säilitamist või Teie palve korral, juhul kui seadus seda võimaldab.

4. Teie õigused isikuandmete töötlemisel

Meie töödeldavaid Teie isikuandmeid on Teil alati võimalik muuta. Meile tuleb esitada teatis vähemalt e-posti aadressil mmab@mmab.ee.

Teil on võimalik igal ajal seoses oma isikuandmete töötlemisega kasutada oma õiguseid:

4.1. Õigus tutvuda oma andmetega ja paluda andmete parandamist;

4.2. Õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele, sh näiteks isikuandmete töötlemisele turunduslikul eesmärgil;

4.3. Õigus paluda oma andmete kustutamist, kui neid ei ole enam tarvis sel eesmärgil, milleks neid koguti või kui isikuandmete töötlemine on Teie arvates ebaseaduslik ;

4.4. Õigus paluda oma andmete ülekandmist, kui Teie andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel või vastastikuse lepingu alusel;

4.5. Õigus oma nõusolek tagasi võtta, kui andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel. Oma õiguste kasutamiseks palume pöörduda meie poole e-posti aadressil mmab@mmab.ee.

Juhime Teie tähelepanu, et klientidele õigusteenuste pakkumisel võivad esineda piirangud andmete avalikustamisele ja kustutamisele, mistõttu ei pruugi meil olla võimalik säilitatavaid ja töödeldavaid andmeid avalikustada, kustutada ega üle kanda tulenevalt seaduse nõuetest või Eesti Advokatuuri eeskirjadest. Need seadused ja normid võivad piirata Teil oma andmesubjekti õiguste kasutamist.

5. Kogutud isikuandmete jagamine

Jagame kogutud isikuandmeid ametiasutuste nõudel või juhtudel, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks.

6. Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete
töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Palume meile kiiresti teada anda e-posti aadressil mmab@mmab.ee, kui Teile tundub, et meie töötaja ei ole toiminud kooskõlas andmekaitsetingimustega.

Juhul, kui leiate, et töötleme Teie isikuandmeid ilma õigusliku aluseta või rikume Teie õiguseid, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele: https://www.aki.ee/et.

7. Andmekaitsetingimused ja muudatused

Meil on õigus vajaduse korral ja oma äranägemisel muuta oma andmekaitsetingimusi. Andmekaitsetingimuste uusim versioon avaldatakse meie veebilehel.

Isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Maria Mägi Advokaadibüroo (registrikood: 11455318, aadress Tatari tn 25, Tallinn 10116). Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust e-posti aadressil mmab@mmab.ee.