Maksuõigus

Maksuõiguslikud küsimused on põimunud nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikute igapäevaste tehingutega ning mõjutavad olulises ulatuses isikute ärilisi otsuseid ja nende tagajärgi. Nõustame kliente erinevates maksuõiguse valdkondades, seda nii siseriiklikes kui piiriülestes küsimustes. Juhime klientide tähelepanu tehingutega kaasnevatele maksuaspektidele, hindame maksuõiguslikke riske ning aitame leida kliendi huvidele vastava parima lahenduse. Lisaks maksuplaneerimisele, esindame kliente maksu- ja kohtumenetluses, samuti suhtlemisel Maksu- ja Tolliametiga.

Seotud valdkonnad:

Majandusalased süüteod
Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused
Äriõigus
Avalik haldus

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets